Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności

 1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Sklepu Modelarskiego Marvio-RC
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Operator (Marcin Luty Marvio, przy ul. Kownackiej 16, 31-711 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 6782133757), z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@marvio-rc.pl).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu:
 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Modelarskiego Marvio-RC (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Modelarskiego Marvio-RC. Dla realizacji zamówienia przez Sklep Modelarski Marvio-RC niezbędne jest podanie danych osobowych niezbędnych w celu realizacji zamówienia:
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. numer telefonu komórkowego;
 4. adres kontaktowy;
 5. adres email;
 6. numer NIP -  w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Modelarskiego Marvio-RC oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Operator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Sklepu Modelarskiego Marvio-RC, to jest Przewoźnikom (DPD, Inpost, Poczta Polska) operatorowi płatności (eCard, Paypal), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:
 1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 2. usługi marketingowe,
 3. usługi windykacyjne,
 4. usługi księgowości, rachunkowości,
 5. usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Modelarskiego Marvio-RC są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi.

Lista Przewoźników:

DPD Polska Sp. Z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. , ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Poczta Polska S.A., ul. Prokocimska 6, 30-949 Kraków

Przekazanie danych osobowych następuje:

 1. na podstawie umów zawartych pomiędzy Operatorem a Przewoźnikami,
 2. niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki,
 3. w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności spółce eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa, ul. Czackiego 7/9/11). Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez eCard S.A., tj.:
 1. Imię;
 2. Nazwisko;
 3. Adres;
 4. nr konta bankowego;

oraz następuje:

 1. w celu obsługi (zrealizowania) przez eCard S.A. płatności za świadczone usługi. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Sklepie Modelarskim Marvio-RC sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Sklepie Modelarskim Marvio-RC dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Operatora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Sklepu Modelarskiego Marvio-RC, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Serwisie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 5. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 6. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują punkty od 21 do 26 poniżej, stanowiące umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Operatorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Sklepie Modelarskim Marvio-RC i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Sklepu Modelarskiego Marvio-RC.
 8. Operator zobowiązuje się
 1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 2. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 3. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 4. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 5. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 6. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.
 1. Operator może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Operator poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Operatora. Podwykonawcami Operatora są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.
 2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 3. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 4. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Modelarskiego Marvio-RC.
 5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu Modelarskiego Marvio-RC niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Sklepu Modelarskiego Marvio-RC.
 7. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Sklep Modelarski Marvio-RC, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu ze Sklepu Modelarskiego Marvio-RC. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Modelarskiego Marvio-RC, może jednak spowodować pewne utrudnienia.